Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin chi tiết như sau:

Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on organization:

–        Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần SAM Holdings.

–        Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/ Information about internal person of the public company who is related person of the trading organization:

–        Họ và tên người nội bộ/ Name of the internal person: Hồ Anh Dũng

–        Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Current position in the public company: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

–        Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with the internal person: Ông Hồ Anh Dũng hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DNP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 0 cổ phiếu (0,00%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ Number of shares registered to purchase3.370.100 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua/ Number of shares purchased3.370.100 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares hold after the transaction: 3.370.100 cổ phiếu (3,37%)

Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày 31/10/2019 đến ngày 15/11/2019