Chấp thuận niêm yết bổ sung 37.99.263 Cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Vui lòng tải văn bản tại đây