Công bố thông tin liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Cổ đông: Công ty TNHH Capella Group
  2. Mã chứng khoán giao dịchDNP
  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch7.290.140 cổ phiếu (6,68%)
  4. Số lượng cổ phiếu đã mua1.322.301 cổ phiếu
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.612.441 cổ phiếu (7,89%)
  6. Lý do thay đổi tỷ lệ sở hữuMua thêm quyền mua từ các cổ đông khác.
  7. Thời gian thực hiện giao dịch12/11/2020.