Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần nhựa Đồng Nai
Mã chứng khoán: DNP
Mã ISIN: VN000000DNP9
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2017

Lý do và mục đích:
+ Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
a/ Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:
–     Tỷ lệ thực hiện: 100: 25 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)
–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) HĐQT sẽ quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ nhận cổ phiếu thưởng là 118 x 25% = 29,5 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 29 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
–     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai – KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân.
b/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:
– Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRDNP171
– Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRDNP1717
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 13/07/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 08/08/2017).
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 12.002.245 cổ phần
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền mua được mua 40 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ được hưởng 118 quyền, tương đương với số cổ phiếu được mua 118 x 40% = 47,2  cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 47 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 13/07/2017 đến ngày 31/07/2017
+Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 13/07/2017 đến ngày 03/08/2017
+Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
– Địa điểm thực hiện:
+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai – KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
+ Số TK: 2001 0000 1760 9000
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai
– Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/07/2017.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA DNP
–  Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
–  Ngày đăng ký  cuối cùng: 05/07/2017
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ 13/07/2017 đến ngày 31/07/2017
Thời gian đăng ký đặt mua cổ  phiếu : Từ 13/07/2017 đến ngày 03/08/2017
Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Chậm nhất ngày 07/08/2017
Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+  Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.