Hướng dẫn quy trình mua Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán 2017

Vui lòng tải tài liệu dưới đây:

– Hướng dẫn quy trình mua Cổ phần 
– Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
– Giấy đăng ký mua cổ phần