Thay đổi nhân sự cấp cao CTCP Nhựa Đồng Nai

Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và Miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc:

  • Bổ nhiệm Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 03/08/2021.

Chi tiết vui lòng xem văn bản tại đây

  • Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thu Thảo – chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/08/2021.

Chi tiết vui lòng xem văn bản tại đây

  • Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Minh – chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/08/2021.

Chi tiết vui lòng xem văn bản tại đây