Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • Mã chứng khoán: DNP
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cp
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 • Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
 • Thời gian họp: sẽ được nêu chi tiết tại thư mời cổ đông
 • Địa điểm họp: sẽ được nêu chi tiết tại tại thư mời cổ đông
 • Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.