Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Ngô Đức Vũ đăng ký mua 120.000 CP

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Họ và tên cá nhân/ Name of individual: Ngô Đức Vũ
  2.  Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DNP
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 521.036 CP (tỷ lệ 0,52%)
  5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ Number of shares registered to purchase120.000 cổ phiếu
  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares expected to hold after the transaction: 641.036 (0,64%)
  7. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư
  8. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Thoả thuận
  9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày 06/07/2020 đến ngày 16/07/2020