Thông báo giao dịch cổ phiếu Trần Hữu Chuyền đăng ký bán 100.000 CP

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Họ và tên cá nhân/ Name of individual: Trần Hữu Chuyền
  2.  Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company: Phó Tổng giám đốc
  3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code:DNP
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before transaction: 782,004 cổ phiếu tương đương 0,01%.
  5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ Number of shares registered to sale:100.000 cổ phiếu
  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares expected to hold after the transaction:682,004 cổ phiếu tương đương 0,01%
  7. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: sử dụng cá nhân
  8. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction:thỏa thuận/khớp lệnh
  9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period:từ ngày/from12/3/2019  đến ngày/ to 10/4/2019.