Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Vũ Đình Độ hoàn thành mua 2.500.000 CP

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Họ và tên cá nhân/ Name of individual: Vũ Đình Độ
  2.  Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DNP
  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held before the transaction: 7.562.620 cổ phiếu (7,56%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ Number of shares registered to purchase2.500.000 cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu đã mua/ Number of shares purchased2.500.000 cổ phiếu
  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares held after the transaction: 10.062.620 (10,06%)
  8. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày 19/03/2019