Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu)

Vui lòng xem nội dung tại đây!