THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
  • Mã chứng khoán: DNP
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cp
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019
  • Thời gian họp: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp
  • Địa điểm họp: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp
  • Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.