Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông  công ty CP Nhựa Đồng Nai
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng cám ơn Quý cổ đông đã đến tham dự, thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng trong cuộc họp thường niên 2015 vừa qua. Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản cuộc họp như đính kèm dưới đây.
Trân trọng.
Tải Thông báo tại đây!