Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013

– Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2013 quyết định thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
Tải Nghị quyết Đại hội tại đây.