Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2014

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2014. Nội dung thông tin về Quy chế làm việc tổ chức Đại hội, Ban Kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT và phương hướng năm 2014, Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc năm 2013 và phương hương sản xuất kinh doanh năm 2014, Phương án Phát hành tăng vốn.
Tải Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2014 tại đây!