Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 THƯ MỜI

                             THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                     

                                                         Kính gửi: Quý Cổ đông                                                        

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian:  13 giờ 00 ngày 05/05/2019.

2. Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Đồng Nai.

3. Nội dung của Đại hội:

  • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  • Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
  • Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

  • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2019;
  • Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
  • Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
  • Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu họp Đại hội:

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua fax và/hoặc E-mail trước 16h ngày 02/05/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:      

Liên hệ: Bà Lương Thị Hương                  Điện thoại: 0251 3836 843

Fax: 0251 3836 174                                   Email: huong.luongthi@dnpcorp.vn

             Trân trọng kính mời.                                                           

Lưu ý:

  • Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.
  • Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.