“DNP Holding xác định NHÂN SỰ là động lực của tăng trưởng và phát triển, tạo ra sự khác biệt và sức cạnh tranh, nền tảng xây dựng doanh nghiệp trường tồn”.