Nghị quyết HĐQT số 06/2015/NQ-DNP về thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư dự kiến

Vui lỏng tải nghị quyết tại đây.