Nghị quyết HĐQT số 12/2017/NQ-HĐQT về việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

Vui lòng tải văn bản tại đây.