Nghị quyết HĐQT số 14/2016/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty con tại Bắc Giang để hoạt động trong lĩnh vực khai thác và xử lý nước sạch

Vui lòng nhấp vào đây để tại Nghị quyết!