Nghị quyết HĐQT số17/2018/NQ-HĐQT điều chỉnh một số điểm của NQ HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT về hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Vui lòng tải văn bản tại đây!