Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Vui lòng tải văn bản tại đây