Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12A/2017/NQ-HĐQT về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2017

Vui lòng tải văn bản tại đây.