Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2017/NQ-HĐQT thông qua phương án triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017.

Vui lòng tải tài liệu tại đây.