Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư và CBCNV mua cổ phiếu DNP đợt chào bán riêng lẻ

Vui lòng tải nghị quyết tại đây!