Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

Kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 08/04/2017
 2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 3. Nội dung của Đại hội:
  • Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.
  • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2017.
  • Tờ trình thông qua các nội dung: (i) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016, (ii) Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, (iii) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và (iv) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
  • Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 đã được kiểm toán xác nhận.
  • Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
  • Tờ trình bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  • Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017.
  • Các nội dung khác (nếu có)
 4. Thành phần tham dự:
  • Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày 29/03/2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
  • Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện (hoặc thành viên HĐQT) tham dự. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua Fax hoặc E-mail trước ngày 06/04/2017.

 1. Ban tổ chức đại hội 
 • Điện thoại: 0613.836.843
 • Fax: 0613.836 .174
 • Liên hệ: Ông Trịnh Kiên (Người được ủy quyền công bố thông tin)
 • Điện thoại 0945 516 246
 • Email: kien.trinh@dnpcorp.vn

Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.

Lưu ý:

 • Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng tải trên website https://dnpcorp.vn tại mục Quan hệ cổ đông. (Các tài liệu sẽ được in sẵn tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.  

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI